Bibliografie

Bibliografie pentru ocuparea posturilor vacante de auditor intern în cadrul direcției de audit public intern, organizată la nivelul filialei județene alba a A.Co.R.

 1. Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea cadru nr. 195/2006 a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Hotărârea de Guvern nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;
 9. Hotărârea de Guvern nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern;
 10. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul financiar intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 11. O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;
 12. O.S.G.G. nr. 200/2016 pentru modificarea şi completarea OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;
 13. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita auditorului intern;
 14. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Statutul Asociaţiei Comunelor din România;
 16. Modelul-cadru al Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activității de audit public intern;
 17. Îndrumar privind modul de realizare a planificării anuale şi multianuale la nivelul entităţilor publice locale/structurilor asociative organizatoare care au organizată funcţia de audit public intern în sistem de cooperare (site-ul MFP, http://www.mfinante.ro/ucaapi/ghiduri);