Bibliografie

Bibliografie pentru ocuparea posturilor vacante de auditor intern în cadrul serviciului de audit public intern, organizată la nivelul filialei județene alba a A.Co.R.

 1. Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 2. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
 5. Hotărârea de Guvern nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;
 6. Hotărârea de Guvern nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern;
 7. Hotărârea de Guvern 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 8. Ordonanța de urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Ordinul (S.G.G.) nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
 11. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
 12. Ordinul 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 13. Statutul Asociaţiei Comunelor din România, publicat la adresa: https://www.acor.ro/documente-acor;
 14. Modelul-cadru al Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activității de audit public intern.