Fișa post

I. Denumirea postului

auditor intern

II. Scopul principal al postului

dă asigurări şi consiliere primarilor pentru buna administrare a veniturilor şi a cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile la nivelul entităților publice locale partenere;

III. Condiţii specifice pentru ocuparea postului

 

 1. studii: studii universitare de licenţă sau, după caz, studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă;
 2. perfecţionări/specializări: cursuri de audit public intern;
 3. cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office, nivel avansat, Microsoft Excel, Power Point; constituie un avantaj deţinerea Permisului european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence);
 4. abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: rezistenta la stres și lucru sub presiunea tirnpului, bun negociator și diplomat,gândire analitică și conceptuală, inteligența, logică, putere de concentrare, atenție distributivă, îndemânare, spirit practic și de observație, spirit de inițiativă, capacitatea de a lucra în echipă, diponibilitate la schimbare, spontaneitate, operativitate în decizii legale și oportune, sociabilitate, obiectivitate, corectitudine, fermitate, tenacitate, loialitate, solicitudine, tact, ținuta, integritate morală, flexibilitatea gândirii.
 5. cerinţe specifice: delegări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii, deplasări frecvente în raza judeţului;
 6. limbi străine (constituie un avantaj cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională, cum ar fi: limba engleză, limba franceză, limba germană;)
 7. vechimea în specialitate necesară: minimum trei ani.

IV. Atribuţii, competențe, responsabilități

Atribuții

 1. Desfășoară misiuni de audit conform Planului multianual și Planului anual de audit public intern;
 2. Efectuează misiuni de audit de asigurare ce au ca obiectiv principal asigurarea regularităţii/conformităţii procedurilor şi a operaţiunilor cu cadrul normativ de reglementare;
 3. Efectuează misiuni de audit de performanță constând în analiza activităţilor/proceselor/programelor/proiectelor dintr-o entitate, menite să aducă un plus de valoare acestora, prin evaluarea şi compararea rezultatelor obţinute cu cele propuse sau aşteptate, în condiţii de economicitate, eficienţă şi eficacitate;
 4. Efectuează misiuni de audit de sistem conform planului de audit, constând în evaluarea în profunzime a sistemelor de conducere şi de control intern, cu scopul de a stabili dacă acestea funcţionează economic, eficace şi eficient, pentru identificarea deficienţelor şi formularea de recomandări pentru corectarea acestora.
 5. Efectuează misiuni de audit de consiliere menite să aducă plus valoare și să îmbunătățească procesele guvernanţei în entităţile publice partenere, fără ca auditorii interni să îşi asume responsabilităţi manageriale.
 6. Realizează misiuni de audit ad-hoc dispuse de conducătorul Direcției de Audit Public Intern;
 7. Respectă etapele, procedurile şi întocmeşte toate documentele în conformitate cu Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern:
  • Efectuează misiuni de audit pe bază de ordin de servici întocmit de conducătorul Direcției de Audit Public Intern;
  • Elaborează Declarația de independență;
  • Notifică entitatea publică parteneră/structura auditată cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data declanşării misiunii de audit public intern, prevăzute în planul de audit;
  • Colectează și prelucrează informaţiile cu caracter general despre entitatea publică parteneră/structura auditată, în vederea pregătirii misiunii de audit public intern;
  • Efectuează analiza riscurilor asociate obiectivelor misiunii de audit în vedere selectării operaţiunilor ce urmează a fi auditate;
  • Elaborează programul misiunii de audit public intern;
  • Colectează și analizează probele de audit; Efectuează testări și formulează constatări;
  • Întocmeşte formularele constatărilor de audit public intern în cazul identificării unor disfuncţii/iregularităţi;
  • Întocmește Nota centralizatoare a documentelor de lucru;
  • Elaborează proiectul de raport de audit public intern la sfârşitul fiecărei misiuni de audit şi îl transmite structurii auditate;
  • Analizează punctele de vedere transmise de structura auditată şi organizează reuniunea de conciliere, după caz;
  • Întocmește și transmite raportul de audit public intern finalizat entității publice partenere/structurii auditate, pentru analiză şi avizare;
  • Urmăreşte recomandările formulate în raportul de audit public intern pentru implementare în termenele stabilite;
 8. Auditează cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea:
  • activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanțare externă; 
  • plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare; 
  • administrarea patrimoniului, precum și vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale; 
  • concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale; 
  • constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;
  • alocarea creditelor bugetare; 
  • sistemul contabil și fiabilitatea acestuia; 
  • sistemul de luare a deciziilor; 
  • sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme; 
  • sistemele informatice.
 9. Analizează documentele auditate și colectează probe de audit;
 10. Evaluează sistemele de management și control intern ale structurilor auditate, identifică slăbiciunile acestora, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme;
 11. Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
 12. Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern pe fiecare entitate publică parteneră, conform cerințelor UCAAPI, la termenele legale;
 13. În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, auditorii interni raportează imediat conducătorului Direcției de Audit Public Intern, care informează în termen de 3 zile conducătorul entităţii publice care a aprobat misiunea de audit public intern şi structura de control abilitată, care au obligaţia de a continua verificările şi de a stabili măsurile ce se impun.
 14. Realizează misiuni/urmăresc modul de implementare a recomandărilor (misiuni follow-up).
 15. Participă, în baza nominalizării primite din partea conducătorului Direcției de Audit Public Intern la ședințe, întâlniri de lucru, grupuri de lucru, comisii, delegații, etc.;
 16. Participă la acțiuni inițiate și organizate de direcția de audit sau de către conducerea filialei, pe linia instruirii profesionale și a respectării Codului de conduită etică a auditorului intern.
 17. Președintele poate stabili pentru personalul din subordine şi alte sarcini decât cele prevăzute în fișa postului, conform legislației în vigoare.

 

Competențe

 1. Întocmește toate documentele de audit prevăzute de Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
 2. Întocmește Proiecte de rapoarte de audit public intern, Rapoarte de audit public intern, inclusiv rapoarte/Fișa de urmările a implementării recomandărilor;
 3. Face recomandări în vederea corectării disfuncționalităților constatate pe parcursul derularii misiunilor de audit public intern;
 4. Face recomandări în vederea creșterii eficienței și eficacității sistemelor de control intern.
 5. Întocmește diferite proiecte de lucrări la cererea conducătorul Direcției de Audit Public Intern sau din proprie ințiativă, atunci când necesitățile o impun, cum ar fi: norme metodologice, răspunsuri la adrese venite din partea entităților publice partenere sau de la alte instituții, puncte de vedere, note, rapoarte periodice de activitate, rapoarte privind pregătirea profesională, etc.
 6. Întocmește referate de necesitate.

 

Responsabilități

 1. Răspunde de realizarea misiunilor de audit repartizate prin Ordinul de servici;
 2. Răspunde de calitatea și conținutul documentelor de audit pe care le întocmește pe parcursul unei misiunii de audit public intern;
 3. Răspunde de conținutul problemelor prezentate, de claritatea și măsura în care se pot implementa recomandările formulate;
 4. Răspunde pentru nerespectarea perioadei de desfășurare a misiunii de audit intern, conform Planului anual de audit intern și Ordinului de servici;
 5. Răspunde de asigurarea confidențialității informațiilor obținute pe timpul desfășurării misiunilor de audit pulici ntern;
 6. Răspunde pentru dezvăluirea sau folosirea în timpul activității, sau după încetarea acesteia, a unor informații, date sau fapte care, devenite publice ar dăuna prestigiului entității/entităților publice locale partenere sau altor autorități;Răspunde și asigură protecția documentelor puse la dipoziție de către structurile auditate în timpul misiunilor de audit intern;
 7. Are obligația respectării prevederilor Codului privind Conduita etică a auditorului intern, precum și a perfecționării continue a cunoștințelor profesionale;
 8. Răspunde de confidențialitatea activităților și lucrărilor efectuate în cadrul direcției de audit public intern.
 9. Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce le revin conform legii, a programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea filialei și se abţin de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii de orice natură filialei;

 

V. Sferele relaţionale

A) sfera relaţională internă:

 1. relaţii ierarhice: subordonat preşedintelui, primvicepreşedintelui Filialei Judeţene Alba a Asociaţiei Comunelor din România și conducătorul Direcției de Audit Public Intern;.
 2. relaţii funcţionale: cu toate compartimentele componente din cadrul structurii funcţionale a instituţiei publice locale;
 3. relaţii de control: auditarea tuturor compartimentelor/structurilor din cadrul primărilor;
 4. relaţii de reprezentare: nu este cazul, auditorul intern acţionând, potrivit legii şi a Acordului de cooperare, în numele preşedintelui Filialei Judeţene Alba a Asociaţiei Comunelor din România şi nu în nume propriu;

 

B) sfera relaţională externă: doar cu mandat special din partea preşedintelui Filialei Judeţene Alba a Asociaţiei Comunelor din România sau a împuternicitului acestuia:

 1. 1. cu autorităţi şi instituţii publice;
 2. cu organizaţii internaţionale;

3. cu persoane juridice private;

VI. Limitele şI delegarea de competenţă

A) limitele de competenţă: auditorul intern este liber în exprimarea opiniilor, în urma acţiunilor sale întreprinse cu bună credinţă şi a judecăţii sale profesionale.

În îndeplinirea sarcinilor de serviciu, auditorul intern este independent, lucru asigurat de prevederile Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, a HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, a OMFP 252/03.02.2004 pentru aprobarea Codului Privind Conduita etică a auditorului intern, precum și a HG 1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern.

 

B) delegarea de atribuții:

 1. Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern pe fiecare entitate publică parteneră, conform cerințelor UCAAPI;
 2. Participă, în baza nominalizării primite din partea președintelui și/sau a conducătorul Direcției de Audit Public Intern, la ședințe, întâlniri de lucru, grupuri de lucru, comisii, delegații, etc.;

 

C) delegarea de competențe:

a) Nu este cazul.

 

D) delegarea de responsabilități:

a) Nu este cazul.

 

 

 

Întocmit de

1. Prenumele şi numele

 

2. Funcţia

 

3. Semnătura

 

4. Data întocmirii

 

 

Luat la cunoştinţă de ocupantul postului

1. Prenumele şi numele

 

2. Funcţia

 

3. Semnătura

 

4. Data luării la cunoştiinţă

 

 

Descarcare fisa postului auditor intern