Regulament de organizare și funcționare

I. Dispoziţii generale

Art.1. Direcția de Audit Public Intern este organizată la nivelul Filialei Judeţene Alba a A.Co.R, conform hotărârii Adunării Generale.

Art.2. Direcția de Audit Public Intern este structura organizatorică stabilită prin organigrama, care duce la îndeplinire sarcinile şi atribuţiile rezultate din Acordul de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern, precum și cele rezultate din hotărâri ale Adunării Generale, respectiv decizii ale Consiliului Director/Adunarii Reprezentanților pe probleme de audit.

Art.3. Direcția de Audit Public Intern este organizată în subordinea directă a președintelui Filialei Judeţene Alba a A.Co.R. față de care are o subordonare administrativă, iar fată de entitățile publice locale partenere răspunde în legătură cu planificarea și realizarea misiunilor de audit intern precum și comunicarea rezultatelor.

II. Organizarea direcției de audit public intern

Art.4. Organigrama Direcției de Audit Public Intern cuprinde 21 posturi, dintre care 1 post de conducere și 20 posturi de execuție.

Art.5. Direcția de Audit Public Intern este organizată pe două centre zonale - centru zonal Alba Iulia și centrul zonal Bistra.

Art.6. Coordonarea activității de audit al centrului Zonal Bistra este asigurată de centrul zonal Alba Iulia telefonic, prin e-mail și întâlniri periodice, întâlniri desfășurate odată cu supervizarea misiunilor de audit.

Art.7. Președintele Filialei Judeţene Alba a A.Co.R. este responsabil pentru asigurarea cadrului organizatoric și funcțional desfășurării activității de audit intern, în conformitate cu deciziile reprezentanților pentru probleme de audit.

III. Dimensionarea direcției de audit public intern

Art.8. Responsabilul Direcției de Audit Public Intern răpunde de organizarea și desfășurarea activităților de audit intern și gestionează resursele umane necesare îndeplinirii planului de audit intern.

Art.9. Direcția de Audit Public Intern se dimensionează astfel încât să asigure necesitățile de audit intern pentru toate entitățile publice locale partenere, inclusiv pentru entitățile aflate în subordine/coordonare/sub autoritate la care activitatea de audit intern se exercită conform prevederilor Acordului de cooperare.

Art.10. Dimensionarea Direcției de audit public intern în cadrul Filialei Judeţene Alba a A.Co.R. se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:

 • identificarea tuturor activităţilor desfăşurate atât în cadrul entităţilor publice locale partenere, cât şi în cadrul entităţilor aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea acestora, şi la care Direcția de Audit Public Intern exercită în mod direct misiuni de audit public intern;
 • identificarea riscurilor asociate activităţilor desfăşurate în cadrul entităţilor publice locale partenere;
 • identificarea formelor de control intern ataşate fiecărei activităţi;
 • stabilirea riscurilor reziduale ca urmare a exercitării formelor de control;
 • stabilirea fondului de timp necesar efectuării misiunilor de audit public intern, prin luarea în considerare a următorilor factori: bugetul fiecărei entități publice locale partenere, numărul entităţilor publice locale partenere şi specificul acestora, numărul entităţilor aflate în subordine/în coordonarea/sub autoritatea acestora, numărul angajaţilor, complexitatea şi importanţa socială a activităţilor desfăşurate, respectarea periodicităţii în auditare şi activităţile cu riscuri mari/medii.
 • determinarea volumului activității de audit public intern și a numărului de posturi necesare;
 • stabilirea tipului concret al structurii de organizare prin conexarea cu cadrul legal care reglementează organizarea instituțiilor publice.

Art.11. Managementul activităţii de audit public intern, desfăşurată în cadrul Direcției este asigurat de un auditor intern, care este încadrat pe funcţie de conducere.

Art.12. Filiala Judeţeană Alba a A.Co.R. este responsabilă de selectarea și angajarea personalului în cadrul Direcției de Audit Public Intern, în conformitate cu decizia responsabililor entităților publice locale partenere și cadrul legal în vigoare.

Art.13. Activitatea de audit public intern, la nivelul entităţilor publice aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea entităţilor publice locale partenere, este asigurată de Direcția de Audit Public Intern organizat la nivelul Filialei Judeţene Alba a A.Co.R., dacă entitatea publică locală parteneră nu decide organizarea unui compartiment propriu de audit public intern și dacă s-a menționat acest lucru în Acordul de cooperare.

IV. Norme aplicabile direcției de audit public intern şI auditorilor interni

Art.14. Direcția de Audit Public Intern își desfășoară activitatea în baza Normelor metodologice specifice exercitării activităţii de audit public intern, a Cartei auditului public intern, elaborate la nivelul structurii asociative, ținând cont și de prevederile Codul privind conduita etică a auditorului intern.

Art.15. Documentele menționate la articolul anterior sunt elaborate distinct de prezentul Regulament.

V. Atribuțiile direcției de audit public intern

Art.16. Direcția de Audit Public Intern organizată la nivelul Filialei Judeţene Alba a A.Co.R. are următoarele atribuţii:

(1) Elaborează normele metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern în sistem de cooperare, avizate de UCAAPI şi aprobate de adunarea reprezentanţilor pentru probleme referitoare la auditul public intern.

a) Pentru avizarea normelor metodologice specifice, Filiala Judeţeană Alba a A.Co.R. transmite la UCAAPI, în termen de 90 de zile lucrătoare, de la data luării deciziei de elaborare/actualizare, prin adresă semnată de președintele Filialei, proiectele de norme proprii semnate pe fiecare pagină de responsabilul Direcției Audit Public Intern.

b) Activitatea de audit public intern la nivelul entităţilor publice aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea entităţilor publice locale partenere se desfăşoară în baza normelor metodologice privind exercitarea activităţii de audit intern elaborate şi aprobate la nivelul Filialei Judeţene Alba a A.Co.R.

c) Clarificările, modificările şi completările la proiectele de norme, venite din partea UCAAPI în calitate de avizator se realizează de către Direcția de Audit Public Intern organizată la nivelul Filialei Judeţene Alba a A.Co.R. în termen de 30 de zile lucrătoare.

(2) Elaborează proiectul planului multianual de audit public intern la nivelul Filialei Județene Alba a A.Co.R., plan ce se aprobă în ședință de lucru, cu participarea reprezentanților pentru probleme referitoare la auditul public intern.

a) La nivelul fiecărei entități publice partenere se elaborează planul multianual de audit intern, care se aprobă de către conducătorul entității respective.

b) Planurile multianuale de audit intern elaborate la nivelul fiecărei entități publice locale partenere se centralizează la nivelul Filialei Județene Alba a Asociației Comunelor din Romania și se înaintează în vederea aprobării de către adunarea reprezentanților pentru probleme referitoare la auditul public intern.

c) Pentru fiecare plan multianual de audit intern elaborat, atât la nivelul fiecărei entități partenere, cât și pentru planul centralizat, se întocmește referatul de justificare.

(3) Elaborează proiectul planului anual de audit public intern la nivelul Filialei Județene Alba a A.Co.R., ce se aprobă în ședință de lucru, cu participarea reprezentanților pentru probleme referitoare la auditul public intern.

a) La nivelul fiecărei entități publice locale partenere se elaborează planul anual de audit intern, care se aprobă de către conducătorul entității respective.

b) Planurile anuale de audit intern elaborate la nivelul fiecărei entități publice locale partenere se centralizează la nivelul Filialei Județene Alba a A.Co.R. Planul centralizat se înaintează în vederea aprobării de către adunarea reprezentanților pentru probleme referitoare la auditul public intern.

c) Pentru fiecare plan anual de audit intern elaborat, atât la nivelul fiecărei entități partenere, cât și pentru planul centralizat, se întocmește referatul de justificare.

(4) Efectuează activităţi de audit public intern la nivelul entităţilor publice locale partenere pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale acestora sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.

a) Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităților desfășurate în cadrul entităților publice locale partenere, inclusiv în entitățile aflate în subordine/în coordonarea/sub autoritate, dacă entitatea publică locală parteneră nu a decis organizarea unui compartiment de audit intern, cu privire la formarea și utilizarea fondurilor publice, precum și la administrarea patrimoniului public.

b) Direcția de Audit Public Intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:

- activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică locală parteneră din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;

- plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;

- administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;

- concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;

- constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;

- alocarea creditelor bugetare;

- sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;

- sistemul de luare a deciziilor;

- sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;

- sistemele informatice.

c) Misiunile dispuse de UCAAPI se cuprind în planul anual de audit public intern al Direcției de Audit Public Intern, se realizează în bune condiţii şi se raportează în termenele fixate. Modalitatea de planificare, derulare, realizare şi raportare respectă în totalitate procedura stabilită de UCAAPI;

(5)Informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice locale partenere auditate

 

1. Centralizează recomandările neînsușite de către conducătorul fiecărei entități publice locale partenere auditate și stabilește consecințele neimplementării acestora, însoțite de documentația relevantă.

b) Elaborează o sinteză a recomandărilor neînsușite de conducătorii entităților publice locale partenere și a consecințelor neimplementării acestora și o transmite la Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern, însoțită de documentația relevantă, în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea trimestrului.

c) Documentația privind recomandările neînsușite transmisă la UCAAPI se semnează de către responsabilul Direcției de Audit Public Intern.

(6) Raportează periodic la UCAAPI asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor.

a) Direcția de Audit Public Intern transmite la UCAAPI, la solicitarea acestora, rapoarte periodice privind constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activitatea de audit public intern desfăşurată la nivelul fiecărei entități publice locale partenere.

b) Elaborează și transmite la Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern, la cererea acesteia, rapoarte centralizate privind constatările, concluziile și recomandările rezultate din activitatea de audit public intern desfășurată la nivelul Filialei Județene Alba a A.Co.R.

c) Rapoartele periodice se înaintează la Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern semnate de către șeful Direcției de Audit Public Intern.

(7)Elaborează raportul anual privind activitatea de audit public intern, care prezintă modul de realizare a obiectivelor Direcției de Audit Public Intern.

a) Elaborează pentru fiecare entitate publică locală parteneră un raport anual al activității de audit public intern, până cel mai târziu la data de 15 ianuarie a anului curent pentru anul precedent, care se aprobă de către conducătorul entității publice respective.

b) La elaborarea Raportului anual privind activitatea de audit public intern se iau în considerare cerinţele din normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin HG nr.1086/2013 şi instrucţiunile emise de UCAAPI cu privire la structura minimală a rapoartelor de activitate.

c) Conducătorii entităților publice locale partenere au responsabilitatea de a transmite rapoartele anuale privind activitatea de audit, semnate, la Direcția de Audit Public Intern organizată la nivelul Filialei Județene Alba a A.Co.R până la data de 15 în vederea centralizării.

d) Elaborează raportul anual privind activitatea de audit public intern la nivelul Filialei Județene Alba a A.Co.R, prin centralizarea rapoartelor anuale privind activitatea de audit intern desfășurată la nivelul fiecărei entități publice partenere, care se aprobă în ședință de adunarea reprezentanților pentru probleme referitoare la auditul public intern

e) Raportul privind activitatea de audit public intern la nivelul Filialei Județene Alba a A.Co.R. se transmite la Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern, până la data de 30 ianuarie a anului curent pentru anul precedent.

f) Transmiterea raportului centralizat la Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern este în sarcina președintelui Filialei Județene Alba a A.Co.R.

(8) Raportează exclusiv conducătorului entităţii publice locale partenere auditate şi structurii de control intern abilitate iregularităţile sau posibilele prejudicii identificate, în realizarea misiunilor de public intern.

a) Iregularităţile sau posibilele prejudicii constatate de auditorii interni sunt raportate exclusiv conducătorului entităţii publice locale partenere auditate și structurii de control abilitate în termen de 3 zile lucrătoare de la constatare.

b) Auditorul intern propune, după caz, suspendarea misiunii de audit public intern în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, cu acordul conducătorului entităţii publice locale partenere care a aprobat misiunea, dacă din analiza preliminară a verificărilor efectuate se estimează că prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele de audit public intern (limitarea accesului, informaţii insuficiente ş.a.).

c) În situaţia în care pe parcursul derulării misiunilor de audit public intern se constată cazuri de iregularităţi sau posibile prejudicii acestea se cuprind în raportările periodice şi anuale.

(9) Comunică semestrial, după caz, conducătorului entităţii publice locale partenere şi UCAAPI cu privire la recomandările însuşite şi neimplementate de către entitatea publică locală parteneră auditată, sau la solicitarea acestora.

(10)Elaborează/actualizează Carta auditului intern la nivelul Filialei Județene Alba a A.Co.R. care respectă cerinţele minimale din normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.

a) Carta auditului intern se comunică la Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern în vederea avizării, cu aprobarea președintelui Filialei Județene Alba a A.Co.R.

b) După obținerea avizului de la Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern, Carta auditului intern se aprobă în ședință de către adunarea reprezentanților pentru probleme de audit public intern.

(11) Elaborarea Planului de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din cadrul Direcției de Audit Public Intern organizată la nivelul Filialei Județene Alba a A.Co.R.care respectă cerința privind numărul de minim de 15 zile lucrătoare pe an pentru fiecare auditor.

(12) Asigură supervizarea misiunilor de audit public intern;

(13) Monitorizează realizarea misiunilor planificate și a misiunilor ad-hoc;

(14) Asigură secretariatul şedinţelor de lucru organizate cu adunarea reprezentanţilor entităţilor publice locale partenere pe probleme de audit, respectiv:

 • redactează procesele-verbale ale şedinţelor de lucru organizate de adunarea reprezentanţilor pe probleme de audit public intern
 • redactează deciziile adunării reprezentanţilor pe probleme de audit public intern;
 • conduce Registrul cu deciziile luate de adunarea reprezentanţilor pe probleme de audit public intern.

VI. Atribuţiile, competențele șI responsabilitățI auditorilor interni

Art. 17. Atribuții:

 1. Desfășoară misiuni de audit conform Planului multianual și Planului anual de audit public intern;
 2. Efectuează misiuni de audit de asigurare ce au ca obiectiv principal asigurarea regularităţii/conformităţii procedurilor şi a operaţiunilor cu cadrul normativ de reglementare;
 3. Efectuează misiuni de audit de performanță constând în analiza activităţilor/proceselor/programelor/proiectelor dintr-o entitate, menite să aducă un plus de valoare acestora, prin evaluarea şi compararea rezultatelor obţinute cu cele propuse sau aşteptate, în condiţii de economicitate, eficienţă şi eficacitate;
 4. Efectuează misiuni de audit de sistem conform planului de audit, constând în evaluarea în profunzime a sistemelor de conducere şi de control intern, cu scopul de a stabili dacă acestea funcţionează economic, eficace şi eficient, pentru identificarea deficienţelor şi formularea de recomandări pentru corectarea acestora.
 5. Efectuează misiuni de audit de consiliere menite să aducă plus valoare și să îmbunătățească procesele guvernanţei în entităţile publice partenere, fără ca auditorii interni să îşi asume responsabilităţi manageriale.
 6. Realizează misiuni de audit ad-hoc dispuse de responsabilul direcției de audit intern;
 7. Respectă etapele, procedurile şi întocmeşte toate documentele în conformitate cu Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern:
  • Efectuează misiuni de audit pe bază de ordin de servici întocmit de responsabilul direcției de audit publici intern;
  • Elaborează Declarația de independență;
  • Notifică entitatea publică parteneră/structura auditată cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data declanşării misiunii de audit public intern, prevăzute în planul de audit;
  • Colectează și prelucrează informaţiile cu caracter general despre entitatea publică parteneră/structura auditată, în vederea pregătirii misiunii de audit public intern;
  • Efectuează analiza riscurilor asociate obiectivelor misiunii de audit în vedere selectării operaţiunilor ce urmează a fi auditate;
  • Elaborează programul misiunii de audit public intern;
  • Colectează și analizează probele de audit; Efectuează testări și formulează constatări;
  • Întocmeşte formularele constatărilor de audit public intern în cazul identificării unor disfuncţii/iregularităţi;
  • Întocmește Nota centralizatoare a documentelor de lucru;
  • Elaborează proiectul de raport de audit public intern la sfârşitul fiecărei misiuni de audit şi îl transmite structurii auditate;
  • Analizează punctele de vedere transmise de structura auditată şi organizează reuniunea de conciliere, după caz;
  • Întocmește și transmite raportul de audit public intern finalizat entității publice partenere/structurii auditate, pentru analiză şi avizare;
  • Urmăreşte recomandările formulate în raportul de audit public intern pentru implementare în termenele stabilite;
 8. Auditează cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea:
  • activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanțare externă; 
  • plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare; 
  • administrarea patrimoniului, precum și vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale; 
  • concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale; 
  • constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;
  • alocarea creditelor bugetare; 
  • sistemul contabil și fiabilitatea acestuia; 
  • sistemul de luare a deciziilor; 
  • sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme; 
  • sistemele informatice.
 9. Analizează documentele auditate și colectează probe de audit;
 10. Evaluează sistemele de management și control intern ale structurilor auditate, identifică slăbiciunile acestora, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme;
 11. Informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice partenere auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
 12. Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
 13. Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern pe fiecare entitate publică parteneră, conform cerințelor UCAAPI, la termenele legale;
 14. În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, auditorii interni raportează imediat responsabilului direcției de audit public intern, care informează în termen de 3 zile conducătorul entităţii publice care a aprobat misiunea de audit public intern şi structura de control abilitată, care au obligaţia de a continua verificările şi de a stabili măsurile ce se impun.
 15. Realizează misiuni/urmăresc modul de implementare a recomandărilor (misiuni follow-up).
 16. Participă, în baza nominalizării primite din partea responsabilului direcției de audit intern și/sau a președintelui filialei, la ședințe, întâlniri de lucru, grupuri de lucru, comisii, delegații, etc.;
 17. Participă la acțiuni inițiate și organizate de direcția de audit sau de către conducerea filialei, pe linia instruirii profesionale și a respectării Codului de conduită etică a auditorului intern.
 18. Asigură secretariatul ședințelor reprezentanților entităților publice partenere (Adunarea Reprezentanților pentru probleme referitoare la auditul public intern);
 19. Președintele poate stabili pentru personalul din subordine şi alte sarcini decât cele prevăzute în prezentul regulament, conform legislației în vigoare.

 

Art.18. Competențe:

 1. Întocmește toate documentele de audit prevăzute de Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
 2. Întocmește Proiecte de rapoarte de audit public intern, Rapoarte de audit public intern, inclusiv rapoarte/Fișa de urmările a implementării recomandărilor;
 3. Transmite entității publice partenere, raportul anual de audit întocmit, la termenele legale;
 4. Face recomandări în vederea corectării disfuncționalităților constatate pe parcursul derularii misiunilor de audit public intern;
 5. Face recomandări în vederea creșterii eficienței și eficacității sistemelor de control intern.
 6. Întocmește diferite proiecte de lucrări la cererea șefului direcției sau din proprie ințiativă, atunci când necesitățile o impun, cum ar fi: norme metodologice, răspunsuri la adrese venite din partea entităților publice partenere sau de la alte instituții, puncte de vedere, note, rapoarte periodice de activitate, rapoarte privind pregătirea profesională, etc.

 

Art.19. Responsabilități:

 1. Răspunde de realizarea misiunilor de audit repartizate prin Ordinul de servici;
 2. Răspunde de calitatea și conținutul documentelor de audit pe care le întocmește pe parcursul unei misiunii de audit public intern;
 3. Răspunde de conținutul problemelor prezentate, de claritatea și măsura în care se pot implementa recomandările formulate;
 4. Răspunde pentru nerespectarea perioadei de desfășurare a misiunii de audit intern, conform Planului anual de audit intern și Ordinului de servici;
 5. Răspunde de asigurarea confidențialității informațiilor obținute pe timpul desfășurării misiunilor de audit public intern;
 6. Răspunde pentru dezvăluirea sau folosirea în timpul activității, sau după încetarea acesteia, a unor informații, date sau fapte care, devenite publice ar dăuna prestigiului entității/entităților publice locale partenere sau altor autorități;
 7. Răspunde și asigură protecția documentelor puse la dipoziție de către structurile auditate în timpul misiunilor de audit intern;
 8. Are obligația respectării prevederilor Codului privind Conduita etică a auditorului intern, precum și a perfecționării continue a cunoștințelor profesionale;
 9. Răspunde de confidențialitatea activităților și lucrărilor efectuate în cadrul direcției de audit public intern.

j) Răspund de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce le revin conform legii, a programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea filialei și se abţin de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii de orice natură filialei;

VII. Dispoziții finale

Art.20. Programul de lucru al personalului din cadrul Direcției de Audit Public Intern este stabilit prin Regulamentul de Ordine Interioară, aprobat de către președintele filialei.

Art.21. Problemele legate de interpretarea prezentului Regulament se soluţionează prin Decizia Adunării reprezentanților pentru probleme referitoare la audit public intern.

Art.22. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

Art.23. Pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, auditorii interni din cadrul Direcției de Audit Public Intern răspund, după caz, disciplinar, administrativ, civil, sau penal.

Art.24. Regulamentul de Organizare si Funcţionare se modifică şi se completează, conform legislaţiei intrate în vigoare ulterior aprobării acestuia.

Art.25. Regulamentul de Organizare si Funcţionare se actualizează ca urmare a modificării organigramei sau ori de câte ori se impune.

Art.26. Prezentul regulament poate fi modificat prin Decizia Adunării reprezentanților pentru probleme referitoare la audit .

Art.27. Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Audit Public Intern se publică pe pagina de internet a filialei.

 

 

Întocmit,

Delia ȘIMON

 

Descarcă regulamenul de organizare și funcționare